top of page

Museumsforum Syddanmark

Vedtægter for Museumsforum Syddanmark

 

§1 Museumsforum Syddanmark

Museumsforum Syddanmark er en sammenslutning af statsanerkendte og statslige museer og de hertil knyttede konserveringscentre i Region Syddanmark.

§2 Formål

Museumsforum Syddanmark ser det som sit formål at indgå som det naturlige bindeled mellem Region Syddanmark og regionens museer. Museumsforum Syddanmark vil indenfor museernes ansvars- og arbejdsområder stille viden og erfaring til rådighed for regionen og dens borgere, samt rådgive om forhold vedrørende oplevelsesøkonomi i bred forstand.

§3 Deltagere

Alle statsanerkendte og statslige museer samt de hertil knyttede konserveringscentre, der er beliggende inden for Region Syddanmarks område, kan påtages som medlemmer af Museumsforum Syddanmark.

Såfremt særlige forhold taler herfor, kan Museumsforum Syddanmark efter nærmere fastsatte regler på årsmødet, jf. §4, beslutte at optage ikke statsanerkendte eller statslige museer.

§4 Årsmøde

Der afholdes minimum et årligt møde for alle medlemmer af Museumsforum Syddanmark. Mødet afholdes i januar kvartal med status af generalforsamling. Ved afstemninger har hvert museum én stemme. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Det er bestyrelsens formand, jf. §5, der indkalder til årsmødet. Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse og skal indeholde en opfordring til, at punkter der ønskes behandlet på årsmødet skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før årsmødets afholdelse.

Dagsordenen til årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år

  2. Godkendelse af årsregnskab

  3. Fastsættelse af kontingent

  4. Godkendelse af budget

  5. Valg til bestyrelsen (i lige år)

  6. Valg af to revisorer (i lige år)

  7. Indkomne forslag

  8. Eventuelt

 

På årsmøder i lige år skal dagsordenen indeholde valg af bestyrelsesmedlemmer og to revisorer.

Hvis det skønnes nødvendigt kan enten bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne af Museumsforum Syddanmark indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes inden 4 uger fra ønsket om afholdelse fremsættes.

 

§5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv personer, der vælges på generalforsamlingen efter følgende principper:

  • Der vælges et medlem fra hver af de tre museumskategorier (kunst, natur og kulturhistorie)

  • Der vælges et medlem fra hvert af de fire gamle amters områder.

Bestyrelsen skal repræsentere regionens museer og de hertil knyttede konserveringscentre.

Ansatte ved medlemsinstitutionerne er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en fireårig periode således at henholdsvis tre eller fire bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år i de lige år. I 2022 vælges tre medlemmer, i 2024 vælges fire medlemmer og så fremdeles.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan beslutte at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens møder.

Bestyrelsen træffer aftale med et medlemsmuseum om sekretariatsbetjeningen.

Bestyrelsen mødes efter behov. Det er formanden, der indkalder til bestyrelsesmøderne. Hvis minimum fire bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der snarest indkaldes til bestyrelsesmøde. Bestyrelsens formand kan udtale sig på vegne af Museumsforum Syddanmark.

Bestyrelsen kan som led i sit arbejde og sin rådgivning inddrage de institutioner og myndigheder, som bestyrelsen finder relevant.

§6 Vedtægtsændringer

Vedtægterne for Museumsforum Syddanmark kan ændres ved simpelt flertal på et årsmøde. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne af Museumsforum Syddanmark senest 1 uge inden afholdelsen af årsmødet.

§7 Økonomi

De tilmeldte museers kontingent til Museumsforum Syddanmark anvendes til møde- og portoudgifter m.v. Bestyrelsen kan herudover beslutte at yde en passende kompensation til det museum, hvor formanden er ansat og til det museum, som påtager sig sekretariatsbetjeningen af Museumsforum Syddanmark.

§8 Opløsning

Museumsforum Syddanmark kan opløses, hvis bestyrelsen har besluttet dette, og beslutningen efterfølgende godkendes ved et årsmøde, hvor min 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsningen. Ved opløsning fordeles rådets formue ligeligt mellem de medlemmer, der er på opløsningstidspunktet. Hvis forslaget om opløsning ikke opnår 2/3 flertal, og bestyrelsen fastholder ønsket om opløsning, kan et ekstraordinært årsmøde jf. §4 vedtage forslaget om opløsning med simpelt flertal af de fremmødte.

 

Vedtaget på et stiftende møde den 3. juni 2008 på Koldinghus.

 

Revideret på generalforsamling den 9. marts 2021 på Naturama.

bottom of page